1 เมษายน 2563   ประกาศแจ้งการพ้นสภาพการเป็นพนักงาน